REKLAMAČNÝ PORIADOK

I.  Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť BIZZY SK s.r.o., so sídlom Borovce 162, 922 09 Borovce, IČO: 47431415, DIČ: 2023906016, zapísaná v Obchodnom registri, Oddiel: Sro, Číslo vložky: 33020/T, (ďalej len „predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe reklamácie výrobkov alebo služieb, vrátane údajov o tom, kde môže kupujúci reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv tovaru, v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

1.2 Tento reklamačný poriadok je podľa ustanovenia § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom a dostupnom mieste, kupujúcemu je dostupný prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho mamatochcem.sk.
 
II. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1 Podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.2 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

2.3 Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí, ak predávajúci namiesto záručného listu vydá kupujúcemu doklad o kúpe.
 
III. Záručná doba

3.1 Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

3.2 Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3.3 Ak ide o použitú vec, napríklad bazárový tovar, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov.

3.4 Záručná doba začína plynúť vždy odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3.5 Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru.

3.6 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 
IV. Priebeh reklamačného konania

4.1 Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru – faktúru, resp. doklad o poskytnutí služby a záručný list, ak bol predávajúcim vystavený. Reklamácia začína dňom podania reklamácie. Ak kupujúci nemá doklad o kúpe, je možné dohľadať jednoznačný doklad o zakúpení predávajúcim (podľa čísla objednávky, mena, dátumu, atď.), reklamácia začína dňom, kedy bol doklad dohľadaný.

Reklamovaný tovar je nutné zaslať spolu s dokladom o kúpe na adresu:
BIZZY SK s.r.o.
Reklamačné oddelenie
Borovce 162
922 09 Borovce

Pred odoslaním, prosím kontaktujte reklamačné oddelenie na reklamacie@mamatochcem.sk, respektíve vyplňte reklamačný formulár:

  Dátum prijatia tovaru

  Vaše meno a priezvisko

  Adresa

  Dátum


   
  4.2 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný, poučiť kupujúceho o jeho právach podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledovných spôsobov: odovzdanie opraveného výrobku, výmena výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatenie primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

  4.3 Spôsob vybavenia reklamácie na základe rozhodnutia kupujúceho určí predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  4.4 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  4.5 Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu potvrdenie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  4.6 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na výrobku opotrebovaním spôsobeným bežným používaním výrobku, alebo ktoré vyplývajú z povahy výrobku. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho alebo mechanickým poškodením. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv.

  4.7 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

  4.8 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

  4.9 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez závady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  4.10 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo väčší počet vád vec riadne užívať.

  4.11 Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

  4.12 Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú.

  4.13 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétneho práva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.

  4.14 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

  4.15 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

  4.16 Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.
   
  V. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

  5.1 Cieľom zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“) je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
   
  5.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.


  5.3 Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

  5.4 Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

  5.5 Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

  5.6 Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

  5.7 Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

  5.8 Osobné údaje fyzických osôb sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitnými predpismi (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnom znení).

  5.9 Adresa a kontakt pre Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
  Slovenská obchodná inšpekcia
  ústredný inšpektorát
  Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
  Prievozská 32, p. p. 29
  827 99 Bratislava 27
  ars@soi.sk  adr@soi.sk

  Formulár nájde tu: Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu